Дейност  на дружеството

Дружеството осъществява дейността си на Регионално депо за неопасни отпадъци гр.Харманли- Собственост – община Харманли. 

Годишно количество

Годишното количество обработвани отпадъци постъпващи на  инсталацията от всички  седем общини – Харманли, Маджарово, Любимец, Тополовград, Симеоновград, Свиленград и Стамболово, е 20 000 т. 

Политиката на дружеството е насочена към спазване на изискванията на националното и европейско законодателство в областта на околната среда и управление на отпадъците и утвърдените:

Стратегия за развитие на "Екоресурс Харманли" ЕООД

Бизнес програма, като в тях са определени стратегическите и оперативните цели на дружеството.

Стратегия за управление на риска, вътршни правила за точно и пълно счетоводно отчитане.

Дружеството отчита годишно резултатите от своята дейност пред общинския съвет и пред регионалното сдружение за управление на отпадъците, състоящо се от 7 те Кмета на общините Свиленград, Тополовград, Любимец, Симеоновград, Маджарово, Стамболово и Харманли.

20 000т

Годишно

Основна дейност

Основната дейност на дружеството е третиране на отпадъците в т.ч приемане на семесени битови отпадъци, отпадъци от опаковаки, обработване, сортиране, балиране, предаване за на отделените рециклируеми отпадъци за последващо рециклиране и отделяне на РДФ.

Количествата на извлечени предадени отпадъци за рециклиране са следните видове:

 Хартия и картон, Черни метали /желязо/,Цветни метали /алуминиеви опаковки/,LDPE -Полиетилен ниска плътност, HDPE-Полиетилен висока плътност, PET-полетилен терефталат бял и цветен.

Производителността на всички подаващи и транспортиращи механизми се контролира посредством електроника и компютърна програма, което прави възможна работата на съоръженията при различен капацитет и състав на отпадъците.

Производителността на всички подаващи и транспортиращи механизми се контролира посредством електроника и компютърна програма, което прави възможна работата на съоръженията при различен капацитет и състав на отпадъците.

Чисто. Ефективно.

Основната дейност на дружеството е третиране на отпадъците в т.ч приемане на семесени битови отпадъци, отпадъци от опаковаки, обработване, сортиране, балиране, предаване за на отделените рециклируеми отпадъци за последващо рециклиране и отделяне на РДФ.

КонтактиРаботен процес