Работен процес

Приемането на отпадъците става по предварително уточнен график въз основа на писмен договор. При приемането на отпадъка се представя придружаваща документация, която включва:

Данни за притежателя на отпадъците;Код и наименование на отпадъците, работен лист за квалификация на отпадъците;Произход на отпадъка;Описание на основния състав на отпадъка;Количество на отпадъка.

При приемането на отпадъка се извършва визуална проверка на отпадъците; Измерване с електронна везна и регистрация по електронен път количеството на отпадъка, Отразяване в „Отчетната книга” оформена по реда на Наредбата за реда и образците, по които се представя информация за дейностите по отпадъците.

Инсталацията

Общата площ на сепариращата  инсталация е 5473кв.м

Инсталацията за сепариране и балиране се състои от следните сектори:

Административна сграда с прилежащи офиси и помещения за работниците, сервизни помещения /бани, помещения за почивка и столова/, входящ сектор за разтоварване на отпадъка; сепарираща кабина;бункерно пространство за отсепарираните суровини;балираща преса за пластмаси, хартия и суровина за алтернативни горива /RDF/ , склад за готовата продукция преди експедиция към съответния преработвател.

Чисто. Ефективно.

Основната дейност на дружеството е третиране на отпадъците в т.ч приемане на семесени битови отпадъци, отпадъци от опаковаки, обработване, сортиране, балиране, предаване за на отделените рециклируеми отпадъци за последващо рециклиране и отделяне на РДФ.

ДейностРаботен процес