Регионално депо за неопасни отпадъци гр.Харманли

„Екоресурс Харманли“ ЕООД гр.Харманли е търговско дружество със 100% общинска собственост.

Работен процес

За дружеството

Дружеството е с предмет на дейност: управление, организиране, събиране, сортиране, третиране, изкупуване и продажба на всички видове отпадъци от опаковки, отпадъци от системите за разделно събиране , от количествата отпадъци отделени от сепарирането на смесени битови отпадъци на регионално депо Харманли. „Екоресурс -Харманли“ ЕООД, създадено с решение на Общински съвет Харманли.

Приетите за териране и обработени отпадъци  от всички общини в Регионалното сдружение са около 20 000 тона/г.

“Екоресурс Харманли“ ЕООД съвместно с община Харманли организира кампании за повишаване на екологичната култура и съзнание на децата, учениците и гражданите.
Основната цел на предприетите екоинициативи е формирането на трайни екологосъобразни навици.

Кампания компост

От  01.03. до 08.04.2022 г - Община Харманли и „Екоресурс Харманли“ ЕООД организират кампания за безплатно раздаване на компост за всеки отделен имот, на който до 31.03.2022 г са заплатени пълния размер на дължимите данък сгради и такса битови отпадъци за 2022 г....

Деца, ученици и граждани се включиха в екоинициативата „Заедно за природата“ организирана от Община Харманли и „Екоресурс Харманли“ ЕООД

Днес 18.09.2020 г - деца, ученици и граждани се включиха в екоинициативата "Заедно за природата" организирана от Община Харманли и "Екоресурс Харманли" ЕООД. В двата мобилни центрове бяха предадени общо - 720 кг хартия и пластмаса. За проявената активност бяха...

„Екоресурс – Харманли“ е сред отличените от Регионална инспекция по околна среда и води – Хасково с награда и грамота „Приятел на природата“-2019 г.

Общинско дружество "Екоресурс - Харманли" е сред отличените от Регионална инспекция по околна среда и води - Хасково с награда и грамота "Приятел на природата"-2019 г. Отличието се присъжда за принос в опазването на околната среда, за активно участие в екокапмании и...

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА 2019

Община Харманли отбеляза Международния ден на Земята – 22 април, чиято цел е обединяване на хората на планетата в защита на околната среда. По повод честването, „Екоресурс Харманли“ организира посещението на учениците от VI „а“ клас от СУ „Неофит Рилски“ на...

Европейска седмица за намаляване на отпадъците

По повод "Европейската седмица за намаляване на отпадъците" - община Харманли, съвместно с „Екоресурс Харманли“ организира посещение на сепариращата инсталация за преработка на отпадъци на регионално депо Харманли на ученици от III клас, НУ „Алеко Константинов“. Г-жа...

Чисто. Ефективно.

Основната дейност на дружеството е третиране на отпадъците в т.ч приемане на семесени битови отпадъци, отпадъци от опаковаки, обработване, сортиране, балиране, предаване за на отделените рециклируеми отпадъци за последващо рециклиране и отделяне на РДФ.

ДейностРаботен процес