От  01.03. до 08.04.2022 г – Община Харманли и „Екоресурс Харманли“ ЕООД организират кампания за безплатно раздаване на компост за всеки отделен имот, на който до 31.03.2022 г са заплатени пълния размер на дължимите данък сгради и такса битови отпадъци за 2022 г.

Гражданите на община Харманли, могат да получат 3 литра безплатен компост/естествен наторител за растенията в дома или градината/, произведен от общинско дружество „Екоресурс – Харманли“ ЕООД.

Необходимо е да представите документ за платени данък сгради и такса битови отпадъци и документ за самоличност в един от двата Мобилни центъра  за разделно събиране на отпадъците от домакинствата, находящи се до паркинга на Лидл и до лечебницата, от където ще получите компоста.

Екоинициативата се организира за първи път.

Компостът е произведен от Компостираща инсталация, изградена по проект на община Харманли с Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.005-0005 „Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли“, финансиран по ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.